transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Media

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Zmieniamy polskie hutnictwo

Projekty modernizacyjne o wartości ponad 5 mld złotych

Emisja CO2 niższa o 25 proc.

15 mln zł na projekty społeczne

1 z 3 na świecie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny

News

24.04.2017 Kategoria: 2017

Porozumienie płacowe parafowane

 

21 kwietnia przedstawiciele ArcelorMittal Poland i wszystkich zakładowych organizacji związkowych parafowali porozumienie w zakresie wzrostu płac w roku 2017 oraz uzgodnili, że formalne podpisanie tego dokumentu nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku, po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych związków zawodowych.

Strony Układu Zakładowego uzgodniły, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku nastąpi wzrost płac zasadniczych pracowników spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP). Wzrost płacy zasadniczej wyniesie 105 zł na każdego pracownika.  Jednocześnie zgodnie z ustaleniami stron, po dokonaniu ww. zmian płacowych, płaca zasadnicza pracowników zatrudnionych w spółce nie będzie niższa niż 2300 zł. Wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br. wypłacona będzie także jednorazowa „nagroda uzupełniająca”, wyrównująca podwyżkę od początku roku.

Dodatkowo strony uzgodniły również przeznaczenie z dniem 1 maja 2017 roku środków finansowych na indywidulane zmiany płacowe (10zł w gestii dyrektora generalnego i 10zł w gestii dyrektora zakładu / biura). Uprawnieni pracownicy otrzymają także po raz kolejny nagrodę w wysokości 1000 zł – w dwóch ratach po 500 zł za wkład w funkcjonowanie spółki w roku 2016.

Utrzymana zostanie również wypłata nagrody uzależnionej od bieżących wyników spółki, w wysokości 300zł (z możliwością powiększenia tej kwoty, jednak nie więcej niż o 20 proc.). W przypadku powyższej nagrody strony zdecydowały o częściowym jej uzależnieniu od absencji pracowników.