Przyłączenie jednostek wytwórczych NC RfG


 


Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ, z dnia 2 stycznia 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem:
www.pse.pl/rfg

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji dostępny jest w znajduje się w dokumencie „Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji”

Ogólny wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG dostępny jest pod linkiem:

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań.

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji dostępny jest pod linkiem:

Zbiór wymagań technicznych moduły wytwarzania A

Aktualizacja wymagań technicznych dla modułów wytwarzania typu A weszła w życie w dniu 31.12.2019 r. Najnowsze zmiany precyzują zasady przyłączenia mikroinstalacji za pomocą falowników jednofazowych.

Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytw. energii typu A, B, C

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ArcelorMittal Poland S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedury i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu A, B i C*, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie. 
Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B i C obejmują zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ArcelorMittal Poland S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii.

Wykaz stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

1. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej przyłączanych na zgłoszenie (mikroinstalacje),

2. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie,

3. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B i C.

4. Wzór dokumentu modułu wytwarzania energii dla typu B i C.

5. Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu A.

6. Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ArcelorMittal Poland S.A.

*Podział modułów wytwarzania energii:

 Wartość mocy maksymalnej, do której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A 

 Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B

 Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C

 Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D

 Poniżej 0,2 MW 

  0,2 MW 

  10 MW 

 75 MW**


** - Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ArcelorMittal Poland S.A. (OSD) przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem  pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu D* , a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie

 

Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronieOSD prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii (EON, ION, FON i LON).

Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się na stronie poland.arcelormittal.com/dla-odbiorcow-energii i obejmuje:

 1. Procedurę pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D.
 2. Wzór wniosku o podanie napięcia (EON).
 3. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku EON.
 4. Wzór – załącznik nr 12 do wniosku EON.
 5. Wzór – załącznik nr 13 do wniosku EON.
 6. Wzór wniosku o tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION).
 7. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku ION.
 8. Wzór – załącznik nr 12 do wniosku ION.
 9. Wzór – załącznik nr 13 do wniosku ION.
 10. Wzór wniosku o ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON).
 11. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku FON.
 12. Wzór – załącznik nr 6 do wniosku FON.
 13. Wzór – załącznik nr 7 do wniosku FON.
 14. Wzór wniosku o ograniczenie pozwolenia na użytkowanie (LON).
 15. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku LON.

 

*Podział modułów energii:

 

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D

0,2 MW

10 MW

75 MW**

 

** - Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

 Modernizacja jednostek wytwórczych NC RFG

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ArcelorMittal Poland S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami objęcia kodeksem RfG dla modernizacji lub wymiany modułów wytwarzania energii. Procedura objęcia wymogami modernizacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ArcelorMittal Poland S.A.., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia modułu wytwarzania energii wymogami kodeksu NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

Zestawienia stosownych dokumentów (do pobrania) znajdują się poniżej:

1. Procedura objęcia wymogami NC RfG modułu wytwarzania energii w przypadku modernizacji lub wymiany

2. Wzór - załącznik I: Powiadomienie

3. Wzór - załącznik II: do Załącznika I do Powiadomienia

 Testowanie jednostek wytwórczych NC RFG

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ArcelorMittal Poland S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura testowania jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ArcelorMittal Poland S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów modułów wytwarzania energii oraz do właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów.

Zestawienie stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

1. Procedura testowania jednostek wytwórczych.

2. Wzór – załącznik 1: LFSM-O.

3. Wzór – załącznik 2: LFSM-U.

4. Wzór – załącznik 3: FSM.

5. Wzór – załącznik 4: Reg Odbudowy Częstotliwości.

6. Wzór – załącznik 5: Praca na Potrzeby Własne.

7. Wzór – załącznik 6a: Zdolność Do Gen.Q powyżej 110kV.

8. Wzór – załącznik 6b: Zdolność Do Gen.Q poniżej 110kV.

9. Wzór – załącznik 7: Regulacja mocy czynnej.

10. Wzór – załącznik 8: Tłumienie oscylacji mocy.

11. Wzór – załącznik 9: Tryb regulacji napięcia.

12. Wzór – załącznik 10: Tryb regulacji mocy biernej.

13. Wzór – załącznik 11: Tryb regulacji współczynnika mocy.

14. Wzór – załącznik 12: Pmax.

15. Wzór – załącznik 13: Pmin.

16. Wzór – załącznik 14: Praca wyspowa.

17. Wzór – załącznik 15: Rozruch autonomiczny.

18. Wzór – załącznik 16: Zaprzestanie generacji mocy czynnej.

19. Wzór – załącznik 17: Zmniejszenie generacji mocy czynnej.

 

Certyfikacja jednostek wytwórczych

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 3a Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowany w ramach PTPiREE, obowiązujący od dnia 1 lipca 2020 r. dokument „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", związany z zasadami certyfikacji przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych. Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu znajdują się pod linkiem: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz. U. z 2019 poz. 544 z późniejszymi zmianami, zgodnie z Art. 4 pkt. 6 ww. ustawy deklaracja zgodności jest oświadczeniem producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami.
Dodatkowo zgodnie z zapisami Procedury Wykorzystania Certyfikatów w Procesie Przyłączenia deklaracja zgodności może być wystawiona przez dostawcę w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1.

W związku z powyższym dopuszcza się aby deklaracja zgodności dla modułów wytwarzania energii była wystawiona przez:

Producenta Instalatora Upoważnionego przedstawiciela producenta Importera

Na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z NC RfG oraz Wymogami Ogólnego Stosowania wynikającymi z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci NC RfG.
Procedura certyfikacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie TAURON Dystrybucja S.A., prowadzących do właściwego wykorzystania certyfikatów modułów wytwarzania energii.

Zestawienia stosownych dokumentów (do pobrania) znajdują się poniżej:

1. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzanie energii do sieci elektroenergetycznych

2. Wzór deklaracji zgodności

 


 


Przyłączenie odbioru NC DC

Informacje ogólne

Informujemy, że w dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dalej: Rozporządzenie 2016/1388).

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja odbiorcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1388, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1388 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ, z dnia 12 lutego 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania odbioru przedłożone przez PSE S.A.
Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1388 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 18 sierpnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1388 odbiory przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także odbiory modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC DC dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/dcc

Pozwolenia na użytkowanie

Pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP.

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 31 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem  pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP, a także funkcjonujących systemów dystrybucyjnych w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie. 
Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych, oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP, obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej oraz po stronie TAURON Dystrybucja S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie.

Zestawienie dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

Procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC

Modernizacje systemu NC DC

Modernizacje systemów

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru (NC DC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019 r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z objęciem wymogami kodeksu NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany elementów systemów dystrybucyjnych.
Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń. obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego oraz po stronie TAURON Dystrybucja S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego, wymogami kodeksu NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń.

Zestawienia stosownych dokumentów (do pobrania) znajdują się poniżej:

Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy

Załącznik 1 do Procedury dla OSDn wzór powiadomienia o planowanej przez OSDn modernizacji lub wymianie urządzeń

Załącznik 2 do Powiadomienia Tabela zgoszenia modernizacji lub wymiany

 Testowanie i certyfikacja systemów

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 35 ust. 3a i 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019 r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowaną w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania i certyfikacji systemów dystrybucyjnych, a także funkcjonujących systemów dystrybucyjnych w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedura testowania systemów dystrybucyjnych, obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego oraz po stronie TAURON Dystrybucja S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów oraz zapewnienia wymaganej certyfikacji systemów dystrybucyjnych, a także właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów oraz załączonych certyfikatów.

Zestawienie stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy


 


Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

Informacje ogólne

Informujemy, że w dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dalej: Rozporządzenie 2016/1447).

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dany system lub moduł parku energii prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.
 

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.
 

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przedłożone przez PSE S.A.
 

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28 września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także systemy i moduły modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.
 

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC HVDC dostępny jest pod linkiem:

https://www.pse.pl/hvdc

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenia na użytkowanie dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 55 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzenia z dniem 08.09.2019 r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem  pozwolenia na użytkowanie dla przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, a także funkcjonujących systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie. 

Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie ArcelorMittal Poland S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie.

 

Modernizacje

Modernizacje systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego


W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa      w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 08.09.2019 r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z objęciem wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Procedura objęcia istniejącego systemu wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie TAURON Dystrybucja S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia istniejącego systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń.

Zestawienie stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

Wytyczne komisji do spraw opracowania procedury w przypadku modernizacji lub wymiany

Załącznik do wytycznych - Procedura objęcia istniejącego parku energii zwymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

Wzór powiadomienia o planowanej modernizacji

załącznik nr 1 do powiadomienia o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej miec wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii (wzór tabela zgłoszenia)

Testowanie i certyfikacja

Testowanie i certyfikacja systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 70 ust. 3a i 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 08.09.2019 r., ArcelorMittal Poland S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania i certyfikacji systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, a także funkcjonujących systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura testowania systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie ArcelorMittal Poland S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów oraz zapewnienia wymaganej certyfikacji systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, a także właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów oraz załączonych certyfikatów.

Zestawienie stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 

Dla systemu HVDC

Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków

 

Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

Procedura testowania modułów parku energii HVDC wraz z podziałem obowiązków

 

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”