Informacje prasowe

Wybierz:

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Pokaż więcej () ...

Kontakt dla mediów

Sylwia Winiarek-Erdoğan

sylwia.winiarek-erdogan@arcelormittal.com
tel. 32 776 76 30

Marzena Rogozik


tel. 12 290 40 25

Słowniczek pojęć hutniczych

Bezpośrednia redukcja rud

Grupa procesów produkcji żelaza z rudy bez przekraczania temperatury topnienia. Proces przebiegający bez udziału wielkiego pieca, zwany również redukcją na zimno. W wyniku procesu otrzymuje się żelazo gąbczaste lub żelazo bezpośrednio redukowane (DRI).

 

Blacha gruba

Wyrób płaski walcowany z kęsisk płaskich lub wlewków, grubszy niż blacha cienka lub taśma.

Blacha cienka

Wyrób płaski walcowany o szerokości przekraczającej 12 cali (47 cm) i cieńszy od blachy grubej.

Drut ciągniony i/lub walcowany

Szeroki asortyment produktów otrzymywanych w drodze redukcji geometrycznej na zimno stali gorącowalcowanej z zastosowaniem ciągadła, zestawu ciągadeł lub walców, aby udoskonalić wykończenie powierzchni, dokładność wymiarów i własności fizyczne.

Kęs

Półwyrób stalowy o przekroju kwadratowym o maksymalnych wymiarach 155 x 155 mm, z którego w drodze walcowania otrzymuje się wyroby gotowe takie, jak: walcówka, pręty walcowane zwykłej jakości i inne profile.

Kęsisko

Półwyroby o wymiarach przekraczających 155 x 155 mm.

Koks

Węgiel po procesie koksowania służący jako paliwo w procesie wielkopiecowym. Koks wytwarza się w piecu koksowniczym. Podziarno koksu o niewystarczającej średnicy zwane są miałem koksowym (koksikiem) używane jest np. w spiekalni.

Konwertor

Zbiornik wyłożony materiałem ogniotrwałym, w którym z ciekłej surówki otrzymujemy stal.

 

Krąg

Gotowy wyrób stalowy, np. blacha cienka lub taśma nawinięta lub zwinięta po walcowaniu.

Kształtowniki konstrukcyjne

Walcowane dwuteowniki, kształtowniki zgrzewane z blach grubych oraz specjalne profile o przynajmniej jednym wymiarze w przekroju równym 3 cale (1,2 cm) lub większym. Grupa obejmuje kątowniki, dwuteowniki, ceowniki, teowniki i zetowniki.

Mikrohuta

Niewielka, niezintegrowana lub na wpół zintegrowana huta żelaza, zwykle prowadząca wytop stali z wykorzystaniem pieców elektrycznych łukowych. Mikrohuty produkują stale specjalistyczne, walcówkę, pręty, drobne kształtowniki konstrukcyjne oraz wyroby płaskie walcowane.

Odlewanie ciągłe taśm cienkich

Technologia odlewnicza, w której płynną stal odlewa się w ramach jednej fazy technologicznej jako pełne taśmy, tym samym eliminując konieczność zastosowania maszyny do ciągłego odlewania wlewków płaskich oraz walcowni taśm na gorąco.

Odlewanie ciągłe

Proces, w którym stal zastyga w postaci ciągłego pasma, a nie pojedynczych wlewków. Stopiona stal wlewana jest następnie do wlewnic bez dna chłodzonych wodą. Kiedy stopiona stal przechodzi przez wlewnicę, powłoka zewnętrzna zastyga.

Piec elektryczny łukowy (EAF)

Piec do wytopu stali ze złomu. Po załadowaniu i zamknięciu pieca, elektrody grafitowe obniżane są przez otwory w sklepieniu. Łuk elektryczny powstający między elektrodami i metalem generuje bardzo wysoką temperaturę, która topi złom.

Półwyrób

Wyroby z odlewania ciągłego o pełnym przekroju, ewentualnie poddane wstępnemu walcowaniu na gorąco; oraz inne wyroby o pełnym przekroju niepoddane dalszej przeróbce plastycznej.

Pręt

Gotowy wyrób stalowy, wytwarzany w dwóch głównych rodzajach – jako pręt walcowany zwykłej jakości i pręt walcowany specjalny. Proces martenowski: Proces produkcji stali ze surówki, złomu oraz rud. W nowoczesnych zakładach proces martenowski został zastąpiony zasadowym procesem tlenowym (BOF).

 

Przedkuwka

Blacha stalowa cienka o dużej dokładności wymiarowej, stosowana głównie do wyrobu części samochodowych.

Rafinacja kadziowa

Proces, w którym parametry przerobu (temperatura, ciśnienie i środowisko chemiczne) kontrolowane są w kadzi pieca stalowniczego w celu zwiększenia uzysku i jakości wyrobu gotowego.

Rafinacja/świeżenie

Etap procesu wytopu stali surowej, w trakcie którego stal surowa poddawana jest dalszej rafinacji z udziałem tlenu i dodatków (usuwana jest z niej większość zanieczyszczeń). Przed spustem do stali mogą zostać dodane inne metale.

Slab

Półwyrób stalowy otrzymywany poprzez walcowanie wlewków na walcarce zgniatacz lub odlewany na maszynie do ciągłego odlewania stali, przycinany na różne długości. Kęsisko płaskie posiada przekrój prostokątny i stosowane jest jako materiał wyjściowy do produkcji wyrobów płaskich.

Spiekanie

Proces, w którym ruda żelaza jest kruszona, poddawana wyżarzaniu ujednorodniającemu i mieszana z topnikiem wapiennym oraz miałem koksowym (koksikiem), a następnie spiekana w celu otrzymania spieku, który stanowi główny składnik żelazowy w procesie wielkopiecowym.

Stal ocynkowana

Stal produkowana poprzez powlekanie cynkiem gorąco- lub zimnowalcowanych blach cienkich lub taśm w procesie cynkowania ogniowego lub osadzania elektrolitycznego.

Stal powlekana

Stal powlekana warstwą określonej substancji (np. cynku, lakierów) w procesie obróbki cieplnej, elektrolizy lub powlekania. Warstwa taka zabezpiecza metalowe podłoże przed korozją.

Stal surowa

Stal w pierwotnej postaci stałej po stopieniu, nadająca się do dalszej obróbki lub sprzedaży.

Stal węglowa

Stal, której głównym składnikiem jest węgiel. Zawiera również śladowe ilości innych pierwiastków.

Surówka

Stal wysokowęglowa otrzymywana poprzez redukcję rudy żelaza w wielkim piecu.

Taśma

Płaskie wyroby stalowe w postaci kręgów o szerokości mniejszej niż 600 mm w przypadku wyrobów gorącowalcowanych i mniejszej niż 500 mm w przypadku wyrobów zimnowalcowanych. Szersze wyroby płaskie zwane są taśmami szerokimi.

Walcarka gorąca

Urządzenie mechaniczne mające na celu zredukowaniu wymiarów geometrycznych półwyrobu w wysokich temperaturach sposobem ciągłym walcowania pomiędzy dwoma obrotowymi walcami.

Walcarka zimna

Maszyna, która zmniejsza grubość płaskich wyrobów stalowych poprzez walcowanie metalu pomiędzy walcami ze stali stopowej. Walcowanie na zimno oznacza, że stal walcowana jest w temperaturze niższej od temperatury mięknienia metalu.

Węgiel

Główne paliwo stosowane w zintegrowanym procesie produkcji żelaza i stali.

Wielki piec

Piec stosowany w zintegrowanym wytopie stali, w którym, pod wpływem strumienia gorącego powietrza, dochodzi do reakcji koksu i rudy żelaza dającej w efekcie płynny gorący metal zwany także surówką.

Wyroby długie

Blachy grube, blachy cienkie i taśmy otrzymywane w procesie walcowania. Dwie najważniejsze kategorie wyrobów płaskich ze stali to: taśmy (o grubości 1-10 mm) oraz blachy grube (o grubości 10-200 mm).

Wyrób ocynowany

Stal w postaci blachy cienkiej, taśmy lub blachy grubej zimnowalcowanej z powłoką cynową lub chromową.

Wyżarzanie

Proces obróbki cieplnej, w trakcie którego produkty stalowe zostają ponownie podgrzane w celu zmiękczenia i/lub uczynienia ich bardziej podatnymi na tłoczenie lub zginanie.

Zasadowy proces tlenowy

Zwany czasem tlenowym procesem konwertorowym. Najbardziej rozpowszechniona metoda wytopu stali. Czysty tlen wdmuchiwany jest do zbiornika z surówką i złomem, w wyniku czego otrzymuje się stal rafinowaną. Zastąpił martenowski proces wytopu.

Żużel

Produkt procesu wielkopiecowego pozwalający oddzielić żelazo od skały płonnej.

Filmy


Nowy system odpylania w dąbrowskiej stalowni


Remont wielkiego pieca nr 5 w Krakowie


I am steel


Centrum Serwisowe Grodzic


Instalacja do produkcji długiej szyny w Dąbrowie Górniczej


Lakshmi N. Mittal doktorem honoris causa AGH


Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego w Krakowie


Instalacja PCI oraz modernizacja taśmy spiekalniczej


Transforming Tomorrow_film ArcelorMittal Poland


Instalacja odsiarczania surówkiSpot ArcelorMittal Poland


Film Korporacyjny


Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem