27.12.2017
 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zapytania ofertowego nrAMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

14.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

29.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/3/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta CIM-mes Projekt Sp z o.o.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

28.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/9/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Politechniki Śląskiej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

28.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/4/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

14.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 15 zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/6/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka, ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

4.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.2/2017_PBSE została wybrana oferta Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

17.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/8/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/7/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/4/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/3/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

13.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zaproszenia do składania ofert nr AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL została wybrana oferta Politechniki Śląskiej.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

19.10.2017

Szanowni Oferenci,

Z uwagi na konieczność zastosowania w zaproszeniach do składania ofert kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV, w dniu 19.10 2017 opublikowaliśmy zaktualizowaną treść zaproszeń.

Zaktualizowane dokumenty zawierają wyszczególnienie kodów CPV w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert:

 „Kod CPV (nazwa kodu): 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze); 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe); 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju); 73300000-5 (Projekt i realizacja badań oraz rozwój)”

W związku z faktem, że powyższa aktualizacja nie prowadzi do zmiany charakteru zaproszenia (od samego początku zapraszaliśmy do składania ofert na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów), a jedynie uszczegóławia tę kwestię, a także z uwagi na krótki okres od momentu upublicznienia pierwotnej wersji zaproszeń do ich aktualizacji, zadecydowaliśmy co następuje:

1) w przypadku wyemitowanych już zaproszeń z minimum 30-dniowym terminem składania ofert od momentu ich upublicznienia – pozostawiliśmy pierwotnie ustalony termin składania ofert z uwagi na niewielki limit czasowy na współpracę z potencjalnie wybranym wykonawcą od momentu jego wyboru do chwili złożenia wniosku do NCBiR. W tym przypadku uważamy, że potencjalni Oferenci, który zobaczą zaktualizowane zaproszenie do składania ofert w dniu dzisiejszym (19.10.2017) nadal mają wystarczająco dużo czasu na złożenie swojej oferty;

2) w przypadku wyemitowanych już zaproszeń z minimum 7-dniowym terminem składania ofert od momentu ich upublicznienia – postanowiliśmy, że bieg terminu składania ofert zaczniemy liczyć od nowa.

Wszystkie niewyemitowane jeszcze zaproszenia będą już posiadały w/w wyszczególnienie kodów CPV w treści opisu przedmiotu zaproszenia do składania ofert.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Informujemy ponadto, że w związku z ogłoszonymi przez Spółkę zapytaniami ofertowymi nr AMP/Oferta/1/POIR_6/1.2/2017_PBSE ; AMP/Oferta/1/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/3/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/4/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/2/POIR_6/1.1.1/2017_Szybka_ścieżka ; AMP/Oferta/5/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL ; AMP/Oferta/2/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL oraz AMP/Oferta/6/POIR_7/1.2/2017_INNOSTAL , zastosowane kryteria oceny ofert w zakresie doświadczenia i kwalifikacji personelu wykonującego zamówienie są bezpośrednio związane ze specyfiką przedmiotowego postępowania i mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Usługi badawczo – rozwojowe, które są przedmiotem wszczętych postępowań są jednym ze szczególnych obszarów zamówień (jako szeroko rozumianego katalogu usług intelektualnych), do których pożądane jest ze względu na ich przedmiot zamówienia zastosowanie kryterium oceny ofert odnoszących się do doświadczenia oraz kwalifikacji personelu wykonawcy. W ramach wszczętych postępowań, kwalifikacje zatrudnionego personelu mają bezpośredni i newralgiczny wpływ na poziom realizacji zamówienia. W związku z powyższym, podobne kryteria oceny ofert mogą zostać zastosowane również w przyszłych zaproszeniach do składania ofert.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”